Arrendekontrakt

Komminister Gustaf R. Andersson upplåter härmed under arrende till Herr Karl Rydén i Storäng, Vestra Ryds församling, 1/2 mantal Skrikebo Komministersboställe i Hults församling af Jönköpings län mot följande villkor:

§1. Arrendetiden omfattar min återstående tjenstetid såsom komminister i Hult och Edshult, räknadt från den förste maj 1903, med ett års ömsesidig uppsägningstid Arrendatorn är dock skyldig afträde utan särskild uppsägning den dag min tjänstgöring såsom komminister i nämnda församlingar upphör.

§2. Årliga arrendesumman, som arrendatorn skall erlägga fastställs till Trehundrafemtio (350) kronor. Och skall arrendet årligen erläggas på följande tider, nemligen den förste maj 1903 eller vid tillträdet, Etthundarsjuttiofem (175) kronor och den förste därpå följande november Etthundarsjuttiofem (175) kronor och på samma sätt förskottsvis hvarje år.

§3. Arrendatorn skall utan afkortning å arrendesumman ansvara för alla hemmanet nu eller framledes åliggande, på arrendetiden belöpande mera och utskylder af hvad namn och beskaffenhet de vara må, eganderätten jemväl inbegripen.

§4. De till hemmanet hörande egor med diken, hägnader och vägar skola väl och tillbörligen häfdas och underhållas, så att hemmanet med aller dess tillhörigheter genom god och försigtig hushållning städse i godt skick bevaras. Foder och gödsel får ej från hemmanet bortföras. Vid afträdet af arrendet skall höstplöjning vara verkställd af all den jord, som våren, då afträdet skett, skall besås med vårsäd och rotfrukter, och skall detta arbete vara verkstäldt utan alla anspråk på ersättning. Den höstsäd, som vid tillträdet finnes sådd, skall af arrendatorn lösas enligt värdering af tillträdessynen, och skall dervid såväl arbete som utsäde af synen beräknas. Vid afträdet är arrendatorn skyldig lemna den för hemmanest häfd erforderliga trädan besådd med råg i väl gödslad och tillredd jord, och eger arrendatorn rätt att bekomma ersättning efter värdering af tillträdessynen enligt samma grunder som vid tillträdet. Brister arrendatorn beträffande dessa arbeten, är han skyldig att utgifva ersättning efter värdering vid syn. Det åligger derjämte arrendatorn att hålla gårdsplan och trädgård i prydligt skick.

§5. Det åligger arrendatorn att tillse och iakttaga, att åverkan eller olaga intrång å hemmanets område ej genom andra föröfvas, samt, derest i detta afseende något färekommer, som han ej sjelf kan afvärja eller rätta, förhållandet hos mig skyndsamt anmäle. Af skogen må arrendatorn sjelf ej något afyttra eller växande träd utan särskildt tillstånd fälla vid påfäljd af ansvar och ersättningsskyldighet såsom för å¨verkan.
Till vedbrand och hägnande erhåller arrendatorn allt det, som enligt utsyning tillfaller boställsinnehafaren. Jakt och fiske å egendomen disponeras af arrendatorn, som det åligger att dem väl disponera.

§6. Vid tillträdet hålles tillträdessynen, så snart förhållandena sådant medgifva, samt likaså efter enahanda grunder vid afträdet, och ersätter arrendatorn den brist, som under arrendetiden uppkommit, samt undfå godtgörelse för förbättringar, hvarsom afträdessynen gäller såsom bevis.

§7. Brandförsäkring af bygganaderna ombesörjes af boställsinnehafvaren på arrendatorns bekostnad. Vid inträffad brandskada förbehåller sig boställsinnehafvaren att uppbära brandstodsersättningen samt att låta uppföra nya hus i de brunnas ställe, och åligger det arrendatorn att härvid biträda med körslor efter i orten gångbart pris.

§8. Detta kontrakt får icke utan boställsinnehafarens medgifvande på annan person öfverlåtas.

§9. Bryter arrendatorn mot detta kontrakt i ett eller annat afseende, är han arrendet förlustig och skyldig med iakttagande af den i §1 bestämda uppsägningstiden om boställsinnehafaren det fordrar, icke allenast egendomen afträda utan äfven ersätta all den deraf uppkommande skada och förlust.

§10. Häraf äro två lika lydande exemplar upprättade, af kontrahenterna egenhändigt undertecknade och dem emellan vexlade.

 

  Skrikebo den 7 februari 1903
 
Komminister Gustaf R. Anderssons egenhändiga namnteckning intyga:
    
Med förestående kontrakt förklarar jag mig nöjd till alla delar och förbinder mig detsamma uppfylla
Karl Rydéns egenhändiga namnunderskrift intyga:
       

Förestående kontrakt är uppsagt af arrendatorn den 1 maj 1906. - Gustaf R. Andersson

Arrendet är betalt till den 1 nov 1903 med 175 kr, som qvittens - Gustaf R. Andersson.
Arrendet är betalt till den 1 maj1904 med 175 kr, som qvittens - Gustaf R. Andersson
Arrendet är betalt till den 1 nov 1904 med 175 kr, som qvittens - Gustaf R. Andersson.
Arrendet är betalt till den 1 maj1905 med 175 kr, som qvittens - Gustaf R. Andersson
Arrendet är betalt till den 1 nov 1905 med 175 kr, som qvittens - Gustaf R. Andersson.
Arrendet är betalt till den 1 maj1906 med 175 kr, som qvittens - Gustaf R. Andersson
Arrendet är betalt till den 1 nov 1906 med 175 kr, som qvittens - Gustaf R. Andersson.
Arrendet är betalt till den 1 maj1907 med 175 kr, som qvittens - Gustaf R. Andersson