Afskrift

År 1903 den 4 Juni inställde sig undertecknade nämndemän C. F. Olausson i Sandshult och J. O. Gynnerstedt i Pamparp för att förrätta syn å komministergården Skrikebo Norrgård i Hults socken, synen begärd af pastor Gustaf R. Andersson afträdare och arrendatorn C. Rydén i Skrikebo tillträdare.

Vid förrättningen tillstädsevoro arrendatorn C. Rydén och S. J. Samuelsson i Skrikebo såsom ombud för pastor Andersson enl. fullmakt.

Till ledning för synen företeddes sista synesprotokollet som förrättades den 31 Juli 1900 öfver bostället laga af och tillträdessyn emellan K. J. Lind i Tjällmo, afträdare och G. R. Andersson, tillträdare.

Vid härefter företagen besiktning befanns bostället tarfva följande förbättringar, hvilkas utförande ansågs betinga nedan anteckande belopp.

Boningshus af timmer, brädfordradt under tageltak uppförd i två våningar af vilka den nedre botten 7 st fönster dåliga bågarne isättas nya, det gamla glaset användes. 14.00  
Öfre våningen 2ne fönster södra sidan mera angripen af röta
Å östra långväggen lagas brädbeklädnaden med 2 tolfter bräder
8.00  

Arbetslön och spik

8.00  
Under taket vid samma vägg uppsättas 2ne nya takrännor, som tjärstrykas 8.00  
2 st nya tegelpannor uppläggas på taket, som för öfrigt sopas och rengöras 2.00  
Skorstenen repareras för 1.50  
Rödfärgning på östra sidan verkställes för 3.00  
Takrännan på framsidan bristfällig, ny ditsättes 4.00 48.50
Kök, förstuga och skafferi oljestrykes för 10.00  
5 st. dörrar oljemålas för 10.00  
Salen nya tapeter 12 rullar 4.80  

båder och arbetslön

4.00  
Taket strykes för 1.50  
Öfre våningen, norra rummet 1 fläck i taket, några småfel på tapeterna    
Södra rummet oinrett    
Förstugan å öfre våningen 1 spricka i taket på pappret, vid trappans början, 1 fel på tapeten    
Sängkammaren på nedre botten, taket linstrykes 1.00 79.80
Boden nytt tak ditlägges 1 1/2 stickor åtgår 15.00  
spik och arbetslön 6.00  
ny syn på framsidan 2.00  
arbetslön 2.00  
knutarna repareras 4.00  
under det norra taket anbringas en ränna 3.00  
Rödfärgning och tjärstrykning upphjälpas för 4.50  
dörrkaret lagas 1.00 37.50
Källare yttre taket bättras 1/2 tolft bräder 1.00  
Svalen rappas 1.00  
Ny tröskel insätts i den inre dörrluften 0.75  
Det inre taket bättras med 8 st. nya bräder å 25 öre st. 2.00  
Rödfärgning bättras 0.50 05.25
Hemlighus af timmer under brädtak    
Den östra väggen uppriktas och lagas 1.00  
Taket iståndsättes 12 nya brädor 3.00  
Arbetslön och spik 2.50  
Hönshuset iståndsättes med 1 planka 0.50  
Ny dörr med fönster 1.75 8.75
Ladugården och Svinhus utan anmärkning    
men endast rödfärgning repareras på svinhus 1.00 1.00
Loge och lador    
Sticktaket, som nytt beräknades kosta 63 kronor, anses slitet för 45 kronor, halmtaket omlägges på ladan och portskjulet, halmen är tillsläppt af afträdaren 45.00  
Arbetslön 5.00  
Rödfärgning bättras 5.00 55.00
Stallet och vagnbod    
en af röta angripna stockar 2on neml, anses kosta 2.00 2.00
Redskapshus utan anmärkning    
Vedskjul utan anmärkning    
Lilla byggningen    
4.7 mtr bredt, 2.30 meter höjd 6.45 mtr långt    
Taket dåligt repareras 2 tolfter bräder åtgå    
Gärdesgården    
Trädgårdsstaket lagas med stolpar och slanor 6.00  
1 grind iståndsättes, do. 4 st grindar, en ny stolpe vid porten 7.00  
453 stör halfgod gördesgård bättras å 8 öre 36.24  
174 hot oduglig gärdesgård å 15 öre 26.10 75.34
752 famnar diken, däraf 80 famnar rensade och i ordning, de andra 672 orensade, anses kosta 86.20 86.20
Summa kronor
  350.84

Rågutsäde och arbete enl. kontrakt 120 kronor

Sålunda synt och värderadt som ofvan

Skrikebo den 4 Juni 1903

J.O. Gynnerstedt, C. Fr. Olausson

synesmän

Ofvanstående syn antages:

S. J. Samuelsson enligt fullmakt
C.A. Rydén, tillträdare

Afskriftens enlighet med originalet intyga: