Sökbara tabeller och filterfunktionen för ministerialböcker (Kyrkböcker).

In english below

Nytt! Sökbara tabeller. Nu kan man lättare söka i tabellerna med avskrifter. Det finns två möjligheter:
1) Skriv in en text i rutan snabbsökning så filtreras raderna i tabellen så att endast de som har den text du skrivit där syns.
2) Skriv in text i rutorna på andra raden i tabellen (just under tabellhuvudet). Då filtreres tabellen mot den texten columnvis. Genom att fylla i flera kolumner så kan man förfina sorteringen. 3) Texten i sökrutona kan snabbt suddas genom att klicka på "Rensa/Clear filter(s)" så blir alla data synliga igen.
En ytterligare funktion är att texten i sökfälten kan kan ha vissa så kallade "reguljära uttryck". Om man t.ex. skriver "Maria or Maja" så visas rader i tabellen där moderns namn är antingen Maria eller (=or på engelska) Maja. Kan vara bra när namnformer varierar.
Genom att bara skriva "Ma" får man visserligen också Maria och Maja, men även Margareta osv. Förutom funtionen OR(eller) så finns även AND(och).

Som jag skrivit på annat ställe så använder jag Excel när jag gör mina avskrifter. Namnen och andra uppgifter skriver jag in i celler som ligger kolumnvis på samma sätt som i tabellen på hemsidan. En fördel med Excel är att man kan använda funktionen 'Autofilter'. På så sätt kan man välja att bara de rader i Excelbladet visas som överensstämmer med det man anger i cellen för filtervärdet. Jag tycker detta är mycket användbart eftersom man kan begränsa sin sökning till t.ex. alla barn med far som heter "Erik" och mor som heter "Anna" som ett exempel. Eller alla som dött på en viss gård eller ort. Man kan även göra ungefärlig sökning genom att skriva en joker "*" så att tex. "An*" matchas mot olika namnformer som "Anna" och "Annika".

Jag har sökt en sådan funktion för mina tabeller på webben sedan jag lade ut materialet före Jul. Det underlättar sökningen för för den som letar en ana, eller vill hitta syskon till en känd ana. Och om man vill följa sin familj och deras flyttningar. Jag hittade då flera referenser till javaskriptet jquery. Jag tittade på flera exempel tex. här och här men, inget verkade fungera bra på mina stora och ganska komplexa tabeller.

Men så hittade jag sidan på picnet där de tillhandahåller sitt utvidgade tabellfilterpaket som kan laddas ned under gratis under MIT licence. Det är paketet verkade fungera nästan precis som jag tänkt. I vissa fall t.o.m. bättre än jag hoppats, då både en global sökning (snabbsökningen) och kolumnvis sökning kan göras och kombineras. Dessutom verkar det som om de inmatade värdena i sökcellerna behålls när man byter tabell. Så att man kan snabbt söka i tabeller framåt och bakåt med samma sökmönster. Toppen!

Men så när jag omvandlat några tabeller så tillstötte problem. Till att börja med så blir förstårs laddningen av sidan långsammare då javaskripet måste utföras. Det är inte lätt att göra mycket åt, men kan tolereras, tycker jag. De som av säkerhetsskäl stängt av javaskript kanske också får problem (har ej hunnit prova detta ännu).
Det första problemet jag hittade som måste åtgärdas var att länkarna från sidan inte längre fungerade i Internet Exploter, IE6. Kanske samma i andra versioner av IE, jag testade inte. Problemet var att jag använt en annan tabell där jag för formatteringens skull lagt in mina länkar till de andra tabellerna och tillbaka till översiktssidan. Av någon anledning tolkade antagligen IE in skripet även i denna tabell och blev där hängande. Detta problem har jag nu kringgått genom att istället använda "DIV"-taggen och med lite extra CSS-formattering för att lägga texten i länkarna där jag vill ha dem. Det fungerar nu i både Firefox och IE.
Ett värre problem är att jag ibland använder flera rader för ett barn i Excelavskriften av födselboken . Det händer när antalet dopvittnen är stort. Hittills har jag även i webb-tabellerna då gjort flera rader och använt kommandot "SPAN" för att slå ihop celler från flera rader. Jag har gjort om tabellerna så att filterfunttionen fungerar bättre. Det makrot som genererar tabellerna från mina Exceldata är omgjort. Då passade jag på att lägga in en funktion så att texten tabellhuvudet kan visas antingen på svenska eller engelska (verkar bara fungera i IE).

Ett hemligt tips är att man kan klicka på den text man skrivit i snabbsöksfältet. Då färgas den test som motsvarar sökordet i gult, så att det blit lättare kan se var söktexten finns (bara för födda i Edshult). Tyvärr drar denna funktionalitet en hel del resurser, så att textvisningen blir långsammare. Ska jag behålla detta? Tyck gärna till.

Om ni hittar fel/problem tveka inte utan skriv ett mejl, kanske är det enkelt att fixa. Mejladressen finns längst ned på sidan (länkad till mitt namn) .

Tillbaka till kyrkböckerna

Searchable tables and the filter function for ministerialbooks (Church records).

New! Searchable tables. Now it is easier to search through my tables with transcriptions (that is what computers are good at is´t it). There are two ways:
1) Write a free text in the Quicksearch field and the table will be filtered so that only rows where this text appears will be shown.
2) Write text in the fields on the second row of the main table (just below the header line). Data will be filtered column wise so that if this text appear in a row of that column this row will be shown. All other rows will be hidden. By filling text in several columns the search can be refined.
3) The text in the search fields can quickly be erased by clicking on "Rensa/Clear filter(s)". All data will then be visible again.
Another function is that some regular expressions can be used in the search fields. For example if you write "Maria or Maja" the mothers name may be either Maria or Maja (Maja was/is the swedish nickname for Maria). This function can be useful when name forms vary.
If you write only "Ma" you will also get both "Maria" and "Maja", but also Margareta and maybe other names containing those letters. In addition to the function OR there is also the corresponding logical AND function.

As I may have written before, I use MS Excel to register my transcriptions. The names and other data I write into cells organised in columns just the way the tables on this homesite are laid out. An advantage with using Excel is that I can use the 'Auto filter' function. Using it I can blend out all rows that do not coincide with my search criteria given in the filter cell. I find this very usable as the search can be limited. For example I can this way select to only show children with a father named "Erik" and a mother "Anna". Or look for all people who died on a certain farm or place. It is also possible to do a 'fuzzy' search by using jokers (*). In the example I gave I can use "An*" instead of "Anna" and you will then also get a match with "Annika", another nameform of Anna.

I have been looking for such a function for my tables on the web since I made them available late last year. It would speed up the search for an ancestor, or in particular if you are looking for sieblings an ancestor with known parents. Also following the family from place to place is easier when all unrelated people are blended out.

I have earlier found several interesting references to the java script collection jquery. There were several promising exemples i.e. here and here, but when I wanted to try them out I could not figure out how to make them work on my large and rather complex tables.

But then I found this page on picnet where they present their table filter packet expansion of jquery. I can be downloaded and used under the MIT licence. This script does almost exactly what I was looking for. In some cases is even does more that what I can do in Excel with Auto-filter. For example I can combine both the global Quickfilter with the Column filter. And I can do some Boolean operations with OR and AND as I described above. In addition to this the values in the search boxes are kept when I use a link to change table. This is very handy when looking forward and backward in time. Great!

But then when I already had uploaded some tables the first problems started to pop up. First thing is that loading pages is slower, which is clear as the java script must be executed. I think that this can be tolerated due to the much improved useability. Those of you who have turned off Javascript due to security concerns may also have problems, but hopefully only this filter feature will be missing. I have not checked this myself yet.
The first major problem I found was thar the links on the page with filtered tables no longer worked in Internet Explorer, IE6. Same problem was probably in other IE versions, I have not tested. The reason was that I used another table to position the links on the page. Somehow IE was probably turning on the script inside that other table too and was mixed up. This problem was not seen in Firefox. I found a workaround by using the "DIV" tag and some additional CSS formatting to place the links as I wanted them. It now works for both IE6 and Firefox.
A worse problem is that I have sometimes used several rows for a single child in the Excel table transcription of the birth records. This was done when there were very many witnesses mentioned at the baptism. In my table generation I used the 'SPAN' command to join two or more cells from adjacing rows. The problem with complex tables has been fixed and now the filter function should work without major problems.
At the same time I found a way to change the text in the table head dynamically. By clicking the 'Eng' botton it is now possible to get the header in english language (not working in IE).

A secret feature is that you can click on the quickfind field. Then the text in the table that matches the search term (only in quickfind where the matches are in many columns) will become coloured in yellow. This will make it easier to see where the search term matches are located (only for births in Edshult so far). A disadvantage with enabling this functionality is that it slows down the responsiveness of the search. Shall I keep this feature? Please give feedback.

If you should find any other bug or problem. Do not hesitate to mail me about it. You can use the mail address below (linked to my name).

Back to the Church records

/Karl-Henrik Rydén 2015-02-11