afskrift: E.D. nr. 49 / 1895

Underrättelse

Snickaren Samuel Johan Jonsson i Sjöarp, Edshult socken, varder härmed underrättad derom att hit för laga verkställighet ankommit Kongl. Majts Befallningshafandes i Jönköpings län utslag den 1. sistone Juni, hverigenom bemälde Jonsson förpligtats att till C.F. Olausson i Sandkullen, Hults socken vid utmätningstvång genast utgifva 4 kronor 75 öre jemte ränta samt 14 kronor 50 öre i ersättning för lagsökningskostnaden. Och eger gäldenären, derest utmätning äfven i hans frånvaro skall undvikas, att genast sin skuld jemte underrättelsekostnad härstädes liqvidera.

Mariannelund i Kronolänsmanskontoret den 2 Juli 1895.

ls. M Bergstrand, kronolänsman

Vidimeras: