Intyg angående utfartsväg över Tingstads egor.

På begäran af Karl Rydén och Ernst Samuelsson hvardera egare till 1/4 Mt. Sjöarp överlemnas följande förklaring och förbindelse.

Som utfartsväg för 1/2 Mt. Sjöarp, nu delat i två gårdar, ävensom för 1/2 Mt. Berg, samtliga i Edshults socken, har så långt någon minns som utfartsväg använts, och är jämväl den enda lämpliga, den nu använda, hvilken sträcker sig i rak linie från Berg, över Tingstads egor, till allmänna vägen Stallarp-Edshult.

För läng tid tillbaka skall utfartsvägen för Sjöarp och Berg gått över Sutarps egor ut till Fagrabjörk, men har sagde väg sen gammalt befunnits olämplig och synes sagde väg aldrig varit farbar och är nu helt utlagd.

Sjöarps utfartsväg över Berg och Tingstads egor, som och är till dels utfartsväg för Tingstad, är icke till något märkligt men för egare af Tingstad hvadan jag anser att ovan sagde gårdar enligt lag den enskilda vägar af den 5te Juli 1907 hava rätt att utan något som hälst vederlag för den mark å Tingstad egor som vägen upptager använda sagde väg.

Desslikes får jag på begäran härmed intyga och förklara att jag fritt och för all den tid utfartsvägen användes överlåter marken ifråga allt så utan vederlag.

Hvad underhållet af vägen vidkommer skola samtliga gårdar, som använda vägen ävensom den del af Tingstad som undertecknad eger utföra och bekosta detsamma, enligt lag om enskilda vägar, endera genom frivillig överenskommelse. Mer, om så ej lämpligen går genom vägdelning enligt med hvad i lag är stadgat.

Tingstad den 15 okt. 1929