Kontrakt

 

Undertecknade egare tillsamman af 1/2 mt. Sjöarp Karl Rydén och Naémi Rydén egare till 1/4 Mt. Sjöarp Norrgård och Ernst Samuelsson och Elin Samuelsson egare till 1/4 Mt. Sjöarp södergård hava genom frivillig ömsesidig öfverenskommelse beslutat att mellan oss fördela samtliga hus som nu finnes å halfva hemmanet.

1o Till ett fjerdedels mt Sjöarp södergård tillhörigt Ernst och Elin Samuelsson skall höra såsom deras rätta egendom
a) Södra stora mangårdbyggnaden
b) spannmålsbyggnaden å gården och
c) den södra ladugården
d) den nedersta källaren.
Samtliga dessa hus mottagas i det skick de nu befinna sig.

2o Till 1/4 Mt. Sjöarp norrgård tillhörigt Karl och Naémi Rydén skall höra såsom deras rätta egendom följande hus.
a) Den norra gamla byggningen å gården, hvilken byggning skall flyttas.
b) Den norra nya ladugården.
c) Den översta valde källaren.
d) Den stuga och bod, som under lifstiden disponeras af förra egaren Gustaf Pettersson, då den tillfaller gården.
Samtliga hus mottagas i det skick de befinna sig.

Den gamla byggningen som är destämd att flyttas af dess egare Karl och Naémi Rydén och skall som flyttningskostnad erläggas af egarna till södergården, Ernst Samuelsson och Elin Samuelsson till egarna af norrgården, Karl Rydén och Naémi Rydén sjuhundrafemtio (750) kronor, som skall betalas den 1ste nästa juni 1917.

Af detta kontrakt är två lika lydande exemplar upprättade.

Sjöarp den 15 februari 1917.