Testamente

Wi undertecknade, äkta makar, förklara här medelst såsom vår yttersta vilja, att den af oss, som den andre öferlefver, skall utan något intrång af den andres arfvingar under oinskränkt dispositionsrätt under sin lifstid behålla och besitta allt såväl löst som fast hvad i vårt bo vid någonderas vårt dödsfall finnes, skolandes ofvanstående vår yttersta vilja sålunda efterföljas och af vår egenhändiga underskrift stadfästas.

Ekelund under Sjöarp den 24 februari 1903

båda med hand på pappret

Att J.A. Samuelsson och hans hustru Kristina Jansson vid sundt förnuft och af fri vilja upprättat ofvanstående inbördes testamente och undertecknat detsamma intygas under edlig förbindelse som ofvan