afskrift

  Utdrag ur Domboken, hållen å lagtima vårtinget med Södra Vedbo härad i Eksjö den 19 juni 1878.

No 126.

Med anmälan att Samuel Johan Janssons i Ekelund under Sjöarp hustru Anna Karin Magnusdotter aflidit, inlämnade nämndemannen Jonas Petersson i Tingstad från bemälte Samuel Johan Jansson, på grund af fullmakt, i bevakningsändamål ett så lydande

"Inbördes Testamente,

Wi undertecknade, äkta makar, förklara här, medelst såsom wår yttersta wilja, att den af oss, som den andra äfterlefwer, skull utan något intrång af den andres arfvingar, under oinskränkte dispositionsrätt under sin lifstid behålla och besitta allt, såwäl lätt som fast, hwad i wårt bo wid någonderas wårt dödsfall finns;
skolandes, efter begges wår död, qwarlåtenskapen ensamt och odelad i allo af hwad beskaffenhet den wara må tillfalla wår nu hemmawarande käre son Johan Magnus Samuelsson, hwilket med wåra egenhändiga underskrifter stadfästas.

Ekelund under Sjöarp den 29 Januari 1877

Samuel Jansson - Anna Kari Magnidotter

Att såwäl Samuel Johan Jonsson som dess hustru Anna Kari Magnusdotter med sundt förnuft och fri wilja erkänt och undertskrifvet detta testamente, intyga undertecknade på en gång närvarande wittnen.
Dato som ofvan

Pontus Franc - Gust. Petersson"

Och anhåll Jonas Petersson derjämte att Pontus Franc i Sanden under Bredegården och Gustaf Petersson i Sjöarp, hwilka waro tillstädes, måtte för dödsfalls skull warda såsom wittnen hörda till upplysning aw testamentets tillkomst; Och som jäf wäl bemälda personer icke kunde utkrävas, fingo de, med förbehållen rätt för den, som deras wittnesmål kunde röra, att framdeles, derest twist rörande testamentet uppstode, mot wittnena och deras utsagor göra de jäf och påminnelser, hwartän fog kunde förefinnas, aflägga wittneseden, för missbruk, hwaraf de warnades, hwarefter de hördes särskildt och berättade sammanstämmande: att de, den dag testamentet finnes dateradt, på kallelse infunnit sig i Samuel Johan Jonssons och hans hustrus hemvist, Ekelund under Sjöarp, och sedan berörda testamente, som förut warit skriftligen uppsatt, blifvit uppläst och af makarna undertecknadt, skrifwit sina namn under wittnesmeningarna, hwars innehåll wittnena i allo vitsordade.

Wittena erkände sina för dem upplästa berättelser, hwarefter resoluterades:

Derest Samuel Johan Jonssons will till goda njuta ifråga warande testamente, årligger honom att låta en riktig afskrift deraf tillställas sin aflidna hustru Anna Kari Magnusdotters närmaste arfvingar, hvilka äga att inom natt och år från erhållen del af testamentet, detsamma i laga ordning klandra i fall af befogenhet.

Öfver hvad sålunda förekommit skulle utdrag ur domboken wederbörande meddela, som ofwan,

å Häradsrättens wägnar,

Likheten med originalet styrker

 


Af förestående testamenteshandling hafva wi erhållit behörighet intygas Boone, Boone Co. Iowa US. of North america den 9de Mars 1882

United States of America, The State of Iowa, Boone Co.

On this 10th day of April A:o 1883 before me D. R. Hindman a Notary Public in and for said Boone County, Iowa, personally came Carl Anders Carlson and Johan Magnus Samuelson to me personally known to be the identical persons whose names is affixed to the above notice of acceptance and acknowled the same to be his voluntary act and deed. Witness my hand and Notarial seal hereto affixed.


 

af förestående testaments handling hafva wi Erhållit behörighet intygas Macky Groove, Boone Co, Iowa U.S. af north america den 9de Mars 1882

United States of America
The State of Iowa, Boone County

on this 20th day of April A.O. 1883 before me D.R. Hindman a Notary Public in and for said Boone County, Iowa, personally came John A Carlson, to me personally known to be the identical person whose name is affixed to the above notice of acceptance and acknowledged the same to be his voluntary act and deed. Witness my hand and Notorial sael hereto affixed.