Kontrakt (afskrift)

Till Grosshandlaren Herr J. P. Carlsson i Säfsjö efter order, upplåta och försälja undertecknade härmed Ettusen stycken träd bestående af Trehundra stycken Ekar och Etthundra stycken granar samt Sexhundra stycken björkar. Alla dessa träden får köparen efter eget godfinnande valfritt uttaga och sig tillgodogöra hvilka han vill utan afseende på groflek eller storlek, af de träd som finnes å vårt egande hemman ett halvt mantal Sjöarp i Edshults socken, Södra Wedbo härad.

Köpesumman för alla dessa träden i ett för allt är kronor /2300/ kr, hvilka skall betalas vid detta kontrakts undertecknande. Afverkningen får påbörjas efter köparens eget godfinnande efter första November detta år, tiden för afverkningen bestämmer till /3/ år från ofvannämnda dato.
Fria vägar och fria upplagsplatser erhåller köparen utan särskild afgift härför, och frikallas han för all skada och åverkan som genom afverkningen och transporten af den sålunda köpta skogen kommer att tillfogas jord (mark), närstående skog, stängsel och gärdesgårdar. Om köparen skulle påträffa träd som vid afverkningen befinnas ruttna får dessa quarlämnas och andra friska träd tagas i dessas ställe, och eger köparen hvidare rätt att af de köpta träden taga hvad han vill och quarlämna hvad han så behagar.

För händelse återplantering af skog inom dessa afverkningsområdena skulle ifrågasättas eller ifrågakomma, frikallas köparen eller hans rätt.... ofvan helt och hållet derför utan åligger det i så fall säljarne eller jordägarne att därom sjelfva arrangera och bekosta såsom för egen skuld.

Hela förestående köpesumma Tvåtusentrehundra /2300/ kronor är i dag tillfullo kontant betald hvarför densamma jämte alla i detta kontrakt omnämnda träden härmed till alla delar hvarder quitterad.

Sålunda handlat och öfverenskommet

Hult den 14 mars 1907

Carl Rydén
Ernst Samuelsson
Säljare

Carl Rydén x Ernst Samuelsson egenhändiga namnteckningar Bevittnas av

John Pettersson Emil Andersson
Handl. Hult Adr. Hult