Utdrag ur lagfartsprotokollet hållet vid första allmänna sammanträdet under lagtima vårtinget med Södra Vedbo härad i Eksjö den 18 jan 1915.

§ 15. Med begäran om lagfart ingaf nämndemannen Gustaf Johansson i Broarp dels följande salubref:

Salubrev

Undertecknade upplåta härmed och försälja vårt ägande 1/2 mt. frälse Sjöarp i Edshults socken, Södra Vedbo härad till Karl August Samuelsson - Rydén och Ernst Viktor Samuelsson från Skrikebo, Hults socken för en på denna dag överenskommen köpesumma av 13.000 kr. guldmynt, som till fullo enligt den 6 november d. å. avfattat köpekontrakt är erlagd och avhända vi oss härmed nämda hemman och till vad där lagligen hör och tillvinnas kan och få köparna på egen bekostnad söka lagfart å hemmanet.

Sjöarp den 14 mars 1907
Gust. Petersson   Kattarina Jonson
  Säljare  
Karl August Samuelsson - Rydén
Ernst Viktor Samuelsson
Vitten:    
C. Jonsson   A. P. Faust

 

dels och följande:

Köpekontrakt

Undertecknade försälja härmed vårt egande hemman 1/2 mantal frälse Sjöarp i Edshult socken, Södra Vedbo härad, Jönköpings län till Landtbrukare Karl August Samuelsson Rydén och Ernst Viktor Samuelsson från Skrikebo Hults socken mot följande vilkor:

1. Hemmanet tillträdes den 14 mars 1907 med förrättat höstbruk och höstutsäde i enlighet med ett mellan oss och arrendatorn Faust upprättat arrendekontrakt, hvilket af köparna öhvertages med samma rätt som jag har gentemot arrendatorn.

2. Johan M. Samuelsson och hans hustru skola bibehållas vid sitt kontrakt i Ekelund; likaså skall Sofi Sandkvist under sin lifstid, om hon så önskar, mot förutvarande vilkor innehafva sin lägenhet. Den af oss vid utfartsvägen uppförda lägenhet Lilla Sjöarp med det utstakade jordområdet jämnte väg till sjön och rätt till vattenhemtning i gårdens källa förbehålles utan avgift under bådas vår lifstid. Denna lägenhet skall sedan tillfalla jordegarna och får lägenheten ej bortarrenderas utan jordegarnas samtycke. Ökar för lägenhetens brukande skall jordegaren utan afgift tillsläppa. Högst 6 liter söt oskummad mjölk mot 6 öre per liter i veckan hafva säljarne rätt att köpa af jordegaren.

3. Vandringen till tröskverket samt min andel i tröskverket jämte en nedmurad gryta följa köpet.

4. Köpesumman bestämmes till 13.000 kr som betalas sålunda att ett i gården intecknat hypotekslån å 5000 kr öfvertagas samt övriga inteckningar 4600 kr. samt resten 3400 kr efter överenskommelse.

5. Då ovannämnda överenskommelse är gjord utfärdas Salubref å hemmanet.

Sålunda överenskommet som skedde i Sjöarp den 6 november 1906.

Gust. Petersson   Katarina Janson
  Säljare  
Karl August Samuelsson - Rydén
Ernst Viktor Samuelsson
Vitten:    
C. Jonsson   C.A. Peterson

 

Tillika företeddes officiellt bestyrkta afskrifter af:

1. Häradsrättens den 18 jan 1870 för Gustaf Pettersson och hans hustru Karin Janson utärdade fastebref å ett fjärdedels mantal frälse Sjöarp i Edshults socken, som de köpt av Johan Magnus Johansson.

2. Häradsrättens den 20 september 1870 för Gustaf Pettersson och hans tilltänkta hustru Lisa Catharina Jonzon utfärdade fastebref å ett fjärdedels mantal frälse Sjöarp i Edshults socken, som de köpt af Sven August Jonson och hans hustru Stina Katarina Jonsdotter.

Häradsrätten meddelade lagfart å ett halvt mantal frälse Sjöarp i Edshults socken, hvilken fastighet Karl August Samuelsson-Rydén och Ernst Viktor Samuelsson enligt salubref den 14 mars 1907 och köpekontrakt den 6 november 1906 för trettontusen kronor och andra villkor köpt af Gustaf Pettersson hans hustru Katarina Janzon; därom särskildt lagfartsbevis komma att utfärdas.

Som ovan på Häradsrättens vägnar