Södra Wedbo Häradsrätt

gör veterligt att år 1870 den 20 September å Häradets lagtima Hösteting i Eksjö stad, söktes hos Häradsrätten laga fasta å ett fjärdedels mantal frälse Sjöarp i Edshults socken, som, enligt afhandling den 8 Mars 1869, Gustaf Petersson och hans tilltänkta hustru Lisa Catharina Jonzon för 3,500 rdr. köpt af Sven August Jonsson och hans hustru Stina Katrina Jonsdotter; 0ch som detta laga fång blifvit å tre lagtima ting, nemligen den 19 November nästlidet samt den 18 Januari och den 5 maj innevarande år offentligen uppbjudet samt första uppbudet i föreskrifven ordning kungjort, utan att inom den numera tilländalupna laga ståndstiden klandertalan är vorden anställd; alltså varder, jemlikt 1 och 4 kapitlen Jordabalken och Kongl. Förordningen den 13 Juni 1800, Gustaf Peterssons och hans tilltänkta hustru Lisa Catharina Jonzons äganderätt till ofvannämnde fasta egendom medelst detta fastebref bekräftad.

Eksjö tingsställe den 20 September 1870.

På Häradsrättens vägnar:
W. Hernblom.

Ur konceptprotokollet rätt afskrifvet; betygar:

Ex officio: