Utdrag ur lagfartsprotokollet hållet vid första allmänna sammanträdet under lagtima Hösttinget med Södra Vedbo härad i Eksjö den 19 november 1869.

§ 42. Med begäran om å 1/4 mantal frälse Sjöarp lät Gustaf Petersson därstädes genom Nämndemannen Jonas Petersson i Tingstad till Rätten ingifva följande:

Köpebref

Till Gustaf Pettersson i Berg och dess tilltänkta hustru Lisa Katharina Janzon upplåtes och försäljer wi undertecknade wårt hittills egande ett fjerdedels mantal frälse Sjöarp, beläget uti Jönköpings Län, Södra Wedbo härad och Edshults Socken för en oss emellan öfverenskommen och genom serskilta förskrifvningar redan betalt och härigenom qvitterade köpesumma stor Tretusen femhundra /3.500/ Riksdaler riksmynt, för den skull afhänder wi oss att uti ofvannämnda 1/4 mt. Sjöarp och detsamma tillegnar förenämnda Gustaf Pettersson och Lisa Catharina Janzon att allt som till nämnde hemmansdel nu ligger och lyder eller hädanefter tillvinnas kan af hwad namn det wara må och med rättighet att tillträda den 14 Mars 1869 i det stånd det nu och då befinnes, och får köparen på sin bekostnad vid wederbörlig domstol härå lagfart och fasta söka.

Sålunda försåldt i Sjöarp den 8. Mars 1869.

Sven August Jonsson. Stina Katarina Jonsdotter. Säljare

Till wittne: Johan Isaksson i Stallarp, Johan Alfred Johansson i Berg.

Efter uppläsande af detta köpebref företeddes ett den 10. Februari 1866 utfärdat salubref, hwarigenom Carl Anders Carlsson och hans hustru Carolina Sofia Samuelsdotter till Sven August Jonsson och hans hustru Stina Katarina Jonsdotter försålt ett fjerdedels mantal frälse Sjöarp i Edshults socken, å hvilket fång, enligt Salubrefvet åtecknade bevis, uppbud meddelats den 16. Mars, 2. Maj och 18 September samma år, samt enligt hwad Rättens Lagfartsprotokoll för 1867 års Winterting under §3. mom.23 utvisar, fastebref den 15 Januari sistnämnda år.

I anledning häraf beviljade Häradsrätten uppbud nu första gången å ifrågavarande ett fjerdedels mantal frälse Sjöarp i Edshults socken, som Gustaf Petersson och hans tilltänkta hustru Lisa Catharina Jonsson för Tretusen femhundra Riksdaler Riksmynt köpt af Sven August Jonzon och hans hustru Stina Katarina Jonsdotter hwarom bevis tecknades å köpebrefvet.

Som ofvan

På Häradsrättens vägnar.