Köpebref

Undertecknade Karl Rydén och Ernst Samuelsson försälja härmed till fröken Jenny Naemi Karlsson oss tillhörigt ett åttondels (1/8) Mt. Sjöarp i Edshults socken, Södra Vedbo härad och Jönköpings län att tillträdas den 20 Aprin 1914 mot en öfverenskommen köpesumma af tre tusen (3000) kronor. Och som detta belopp blifvit till fullo likviderat så förklara vi härmed Jenny Naemi Karlsson vara rätt egare af förenämde hemmansdel med allt hvad dertill hörer och lagligen kan tillvinnas, samt förbinda oss till hermed, efter lag.

Sjöarp den 20 April 1914