Köpebref

Undertecknade Karl Rydén och Ernst Samuelsson försälja härmed till fröken Elin Arvida Elisabeth Jonsson från Ekekull oss tillhöriga ett åttondels (1/8) Mt. Sjöarp, beläget i Edshults socken, Södra Vedbo härad och Jönköpings län att tillträdas nu genast mot en öfverenskommen köpesumma af tre tusen (3000) kronor. Ock som detta belopp blifvit till fullo likviderat så förklara vi härmed Elin Arvida Elisabeth Jonsson vara rätt egare af förenämde hemmansdel med allt hvad dertill hörer och lagligen kan tillvinnas, samt förbinda oss till hermed, efter lag.

Sjöarp den 20 April 1914