Gravitationbevis

angående Sjöarp 1:2 och 1:3 , om tillhopa ett halft mantal, i Edshults socken Södra Vedbo Härad, vilka fastigheter ägas av Karl August Samuelsson-Rydén och
Ernst Viktor Samuelsson, enlit lagfartsbevis den 18 januari 1915, § 15.

Ifrågavarande fastighet besväras av följande inteckningar, som fastställs däri:

1:o/ den 20 januuri 1869, § 42, uti ett fjärdedels mantal Sjöarp till säkerhet för lifstidsundantag åt Johan Magnusson och hans hustru Inga Lisa Jonsdotter, enligt avhandling den 5 juli 1837 av Jonas Magnus Johansson; varande inteckningen, som sökts den 21 juli 1868, §69, och den 14 januari 1878, §13, förnyats, den 17 januari 1881, §14, nedflyttad att gälla efter inteckningen i mom. 2:o här nedan;

2:o/ den 17 januari 1881, § 13, uti ett halft mantal Sjöarp till säkerhet för sextusen kronor jämte ränta, förvaltningsbidrag och 150 kronor indrivningskostnader, enligt skuldebrev den 16 december 1880 av Gustaf Petersson och hans hustru Lisa Katarina Janson till Smålands m.fl. provinsers hypoteksförvaltning; varande inteckningen den 10 maj 1926, §100, senast förnyad;

och

3:o/ den 19 januari 1892, § 22, uti ett fjärdedels mantal Sjöarp till säkerhet för livstidsundantag åt Samuel Johan Jonsson och hans hustru Anna Katarina Magnusdotter, enligt avhandling den 10 februari 1866 av Sven August Jonsson och Stina Katarina Jonsdotter, vilken inteckning sökts. den 7 september 1891, §16.
I övrigt förekommer beträffande ifrågavarande fastighet icke något förhållande av beskaffenhet att böra här anmärkas annat än att uti inteckningsprotokollet den 28 oktober 1929, §68, antecknats, att för fastigheten ett halvt mantal Sjöarp beviljats odlingslån.

Eksjö den tjugutredje april 1935. (trettiofem)

Inskrivningsdomare.

 

Under tiden från och med den 23 april 1935 intill denna dag har beträffande ifrågavarande fastighet icke vidtagits andra inteckningsåtgärder än att inteckningarna under mom. 1:o och 3:o i beviset här ovan den 8 maj 1935 §§ 200 och 201, dödats; betygar

Eksjö den tjugoförsta maj april 1935. (trettiofem)

Inskrivningsdomare.