Gravitationbevis

På begäran om gravitationbevis angående frälsehemmanet Sjöarp, om ett halft mantal, i Edshults socken, har jag granskat Södra Vedbo häradsrätts inteckningsprotokoll för de sistförflutna två åren samt häradets inteckningsbok och dervid inhemtat, att hemmanet icke besväras af andra inteckningar än följande:

1.) den som blifvit den 21 juli 1868, § 69, sökt, den 20 januari 1869 §42, meddelad och den 14 januari 1878, §13, förnyad uti ett fjerdedels mantal Johan Magnusson och hans hustru Inga Lisa Jonsdotter till säkerhet för lifstidsundantag enligt den 5 juli 1867, varande inteckning den 17 januari 1881, §14, nedflyttad efter den inteckning, som i nästföljande moment anförmäles.

2.) den, som blifvit den 17 januari 1881, §13, meddelad och den 8 maj 1899, §99, senast förnyad uti ett halft mantal, Smålands med flere provinsers hypoteksförening till säkerhet för sextusen kronor jemte ränta, förvaltningsbidrag och 150 kronor indrifningskostnader enligt skuldebref den 16 december 1880.

3.) den, som blifvit den 14 juli 1888, §193, meddelad och den 17 januari 1898, §14, förnyad uti ett halft mantal, till säkerhet för tvåtusen kronor med 5 procents ränta, enligt skuldbref den 1 mars 1888 till innehafvaren;

4.) den, som blifvit den 10 mars 1890, §39, meddelad och den 16 januari 1900, §31, förnyad uti ett halft mantal, till säkerhet för ettusen sexhundra kronot med fem procents ränta, enligt skuldebref den 3 februari 1890 till innehafvaren;

5.) den, som blifvit den 7 september 1891, §16, sökt och den 19 januari 1892, §22, meddelad uti ett fjerdedels mantal, Samuel Johan Jonsson och hans hustru Anna Katarina Magnusdotter till säkerhet för lifstidsundantag, enligt af handling 10 februari 1866; och

6.) den, som blifvit den 14 januari 1896, §17, sökt och den 18 december 1905, §88, förnyad uti ett halft mantal, till säkerhet för ettusen kronor med fem procents ränta, enligt skuldebref den 29 oktober 1895 till innehafvaren.

Detta, äfvensom att någon ansökan om inteckning uti ifråganvarande hemman icke är på häradsrättens pröfning beroende, varder härigenom till bevis meddeladt.

Eksjö den 8 Juni 1907.

På domareämbetets vägnar:

 

f. nämndemannen C. F. Olausson i Sandshult p.b.