Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet via andra allmänna sammanträdet under lagtima vårtinget med Södra Vedbo härad i Eksjö den 16 mars 1925 .

§ 19.           Till Domhavanden hade inkommit en så lydande ansökan:

" Anhållan om godmansförordnande.

Till Södra vedbo Häradsrätt, Eksjö.
Enär f .d. hemmansägaren Gustaf Pettersson i Sjöarp, Edshults socken, såsom varande godman för avl. Hustrun Kristina Samuelssons från Ekelund, Sjöarp, Edshults socken, å utrikes ort vistande syskon Anna Svensson, Karl Smitt, August Smitt och Augusta Klingberg Med döden avgått får jag vördsamt till södra Vedbo Häradsrätt anhålla om förordnandet av annan godman.
Och vill jag såsom lämplig varande föreslå hemmansägaren Karl August Rydén, Sjöarp, Edshults socken.

Bredagård, Edshult den 15 mars 1925.
Gustaf Ahlstrand.
överförmyndare .

I händelse att Häradsrätten skulle finna skäligt att forordna mig till god man för afl. hustrun Kristina Samuelssons å utrikes ort vistande myndiga syskon, så har jag ej något att deremot erhindra.

Sjöarp, Edshult den 15 mars 1925.
Karl Rydén."

Från Häradsrättens förmynderskapsprotokoll den 28 oktober 1907, § 17, antecknades, att hemmansägaren Gustaf Pettersson i Sjöarp då förordnats att under boutredningen efter avlidna hustrun Christina Samuelssons från Ekelund under Sjöarp, Edshults socken, såsom god man for bemälda avlidnas å utrikes ort vistande syskon Anna Svensson, Karl Smith, August Smith och. Augusta Klingberg, de frånvarandes rätt iakttaga och bevaka till dess de själva komme eller annorledes förordnade.
Sedan till god man föreslagne hemmansägaren Karl Rydén i Sjöarp, Edshults socken, inom nämnden vitsordats såsom lämplig och vederhäftig för nu ifrågavarande godmanskap, fann Häradsrätten skäligt att i avlidne Gustaf Petterssons ställe förordna honom att ovannämnda godmanskap övertaga.

Som ovan

På Häradsrättens vägnar