Utdrag af Förmyndarkapsprotokollet hållet vid andra allmänna sammanträdet under hösttinget med Södra Vedbo härad i Eksjö den 28 oktober 1907.

§ 17.

Jämlikt därom framställdt skrifteligt förslag med åtecknandt medgifvande förordnades förre Hemmansägaren Gustaf Petersson i Sjöarp att under boutredningen efter aflidna hustru Christina Samuelsson från Ekelund under Sjöarp, Edshult socken, såsom såsom godman för bemälde aflidnas å utrikes ort vistande syskon Anna Svensson, Karl Smith, August Smith och Augusta Klingberg de frånvarandes rätt i akttaga och beakta tills de själfva komme eller annorledes förordnade. Som ofvan.

På häradsrättens vägnar: