Utdrag af Förmyndarkapsprotokollet, hållet vid andra allmänna sammanträdet under hösttinget med Södra Vedbo härad i Eksjö den 29 oktober 1883.

§ 22.

F.d. Nämndemannen Jonas Pettersson i Tingstad företräder och inlemnar en så lydande skrift:

" Till Södra Wedbo Häradsrätt!

Undertecknad som den 28 oktober 1878 förordnades till god man för aflidna hustrun Anna Karin Magnidotter och dess efterlefwande man Samuel Jonsson från Ekelund under Sjöarp i Amerika vistande döttrar Karolina Sofia, gift med Karl Anders Karlsson, och Johanna Charlotta, gift med Alfred Karlsson, får härmed anhålla om entledigande från nämnda befattning och emedan förenämnda makar, genom ett den 29 januari 1877 upprättadt inbördes testamente, föreskrifvit, dels att den efterlefwande makan skulle ega rätt att under dess återstående lifstid besitta egendomen och dels att efter den sistes död qvarlåtenskapen af hwad namn den wara må, skulle tillfalla deras hemmavarande son Johan Magnus Samuelsson, hvilket testamente blifvit af efterlefvande mannen Samuel Jonsson i laga ordning bewakadt och mina pupiller den 9de mars 1882 delgifvet, utan att desse deröfver inom behörig tid anfördt klander, så anser jag det wara obehöfligt att någon annan i mitt ställe förordnas till god man, då de inte för närvarande ega någon medel här till förwaltning och icke heller vid faderns död har någon att förwänta.

Sjöarp i Edshult socken, den 27 oktober 1883

Gust. Pettersson "

Wid skriften finnas fogade följande handlingar:

1.) ett den 29 januari 1877 af Samuel Jonsson i Ekelund och hans hustru Anna Karin Magnusdotter upprättadt testamente af innehåll, som i ansökningen omförmäles;

2.) utdrag af förmyndarskapsprotokollet den 28 oktober 1878, §23, hwaraf inhemtas, att sökanden då förordnats till godman för aflidna hustrun Anna Karin Magnusdotter från Ekelund under Sjöarp, Edshults socken, i Amerika vistande döttrar Karolina Sofia, gift med Karl Anders Karlsson, och Johanna Charlotta, gift med Alfred Karlsson;

och

3.) bevis att Karl Anders Karlsson och Johan A. Karlsson den 9 mars 1882 af ifrågawarande testamente erhållit del.

Utslag

Ärendets widare handläggning uppskjutes till första rättegångsdagen af andra allmänna sammanträdet under nästkommande wårting, då sökanden, om ansökningen fullföljes skall komma tillstädes och förete intyg från wederbörande gode män för tillsyn, å förmyndarewården eller andre behörige personer, huruvida sökanden i sin egenskap af god man omhänderhafver någre medel för ofvanbemälda i Amerika vistande personer. Som ofvan.

På häradsrättens vägnar: