No 300 Södra Vedbo Härad Edshults Socken.

Granskadt och Godkändt, Jönköping den 29 Aug 1894

Till vinnande och inträde i allmänna Brandstodsbolaget å landet inom Jönköpings Län samt med de vilkor och skyldigheter det af Kongl. Maj:t den 28 Juni 1848 i Nåder fastställda Reglemente med de deri genom Kongl. Brefven den 1 Augusti 1855 och den 5 November 1858 samt Konungens Befallningshafvares i Länet resolutioner den 20 Juni 1861, den 30 Juli 1864, den 24 Oktober 1865, den 28 Juli 1870 och den 7 Juni 1871 äfvensom sedermera skedde förändringar och tillägg, föreskriver och stadgar, anmälas följande å mill innehafvande hemman Ekelund lägenhet, inom Edshults socken Södra Vedbo Härad belägne hus,

 

    Parti
summa
Hufvud
summa
N:o 1. Boningshus af trä, täckt med Stickor, 20 alnar långt, 9 alnar bredt, och 5 alnar högt, bestående af 1 våningar, innehållande 3 rum med förstugor och vind, samt beläget utom 200 alnar från hus med eldfarlig inrättning. Huset är i särdeles godt skick, rödfärgadt    
  Stenfot och källare
15
  Stomme
350
  Yttre tak
50
  Innanrede af dörrar, fönster, golf, murar kakelugnar och spisar
285
700
N:o 2 Snickareverkstads byggnad af träd, täckt med bräder 14 alnar lång 6 alnar bred och 3 1/2 alnar hög, bestående af 1 våningar, innehållande 1 rum med förstugor och vind, samt beläget utom 200 alnar från hus med eldfarlig inrättning. Huset är i godt skick bygt 1890
  Stenfot och källare
5
  Stomme
50
  Yttre tak
15
  Innanrede af dörrar, fönster, golf, murar kakelugnar och spisar
30
100
   
  Lösegendom, tillhörigt försäkringstagaren jämte anförtrodt gods
700
   
 
Summa kronor
1.500

och förbinder jag mig till obrottslig efterlefnad af vad Reglementet stadgar,

Ekelund den 17 Maj år 1894

Brandstodskommitteen i Edshults socken har granskat förestående beskrifning och uppgifter samt, med stöd af den kännedom Kommittéen eger så väl om uppgifna husens beskaffenhet, samt derom att försäkringstagaren är i besittning af lösegendom till uppskattadt värde, anser försäkringssumman och dess fördelningar i intet afseende för högt tilltagne; Betyga

Fet stil visar på ifyllda uppgifter