Sellergren, Peter Lorens, väckelsepredikant. Född d. 9 april 1769 i Jönköping där fadern var pistolsmed vid gevärsfaktoriet. - Student i Lund 1788, väckte S. där uppseende genom sina mestadels improviserade predikningar, på samma gång han bland studenterna utmärkte sig såsom lyckad skåltalare vid deras fester. Sedan han blifvit prästvigd i Växiö 1794, anställdes han såsom adjunkt vid därvarande domkyrka. Han gjorde sig här särdeles omtyckt, men hade icke nog karaktärsstyrka att motstå de i staden starka lockelserna till att oregelbundet lefnadssätt, detta så mycket mindre som hans religiösa tro undergräfdes genom den bekantskap, han stiftade med upplysingslitteraturen. Sedan han som e. o. tjänstgjort på ett par andra ställen i Växiö stift, befordrades han omsider 1811 till komminister i Helleberga och Elghults pastorat af nämnda stift. När han här fortsatte det oordentliga lefnadssätt åt hvilket han förut hängifvit sig och förföll i dryckenskap till den grad, att han ansågs vara en rent af förlorad människa anklagades han 1814 formligen i konsistorium. Nesan häraf uppväckte hos honom en djup ånger och en alldeles ny sinnesriktning varefter han "betraktade sin kallelse nästan såsom en missionärs" och kom från den stunden att utöfva det allra största inflytande såsom predikant och själasörjare icke blott inom egna församlingar, utan i ganska vida kretsar i kringliggande län. Hans uppgift synes hufvudsakligen ha varit att verka som ett lefvande ord. Denna sin uppgift lyckades han ock i sådan grad förverkliga, att han genom sin verksamhet blef upphof till en vida kretsar omfattande religiös rörelse. Men när det gällde för honom att med pennan utveckla sina tankar, ägde han ej samma styrka som genom det lefvande ordet på predikstolen eller i samtal med bekymrade själar. Hans skrifter uthärda ej jämförelse med andras, t. ex. Schartaus. De utgåfvos genom vänners försorg, och äro de märkligaste; Utdrag ur bref i andliga ämnen, 3 del. 1843 samt Samling af predikningar 1845. Själf utgaf han en samling Andliga sånger 1834. S. afled i Helleberga d. 11 maj 1843.

Utdrag ur "Svenskt biografiskt handlexikon", 1906. - KHR.