Edshult i Gången tid del I


F Ö R O R D

Edshults samhällsförening bildades 1970 för att som första uppdrag förvalta Wickenstorps nedlagda skola, som användes som samlingslokal för olika organisationer i Eksjö kommun. Samhällsföreningen delades i tre sektioner, en för idrott, en för hembygdsvård och en allmän för fritid och annan verksamhet. I hembygdssektionen ingår Tore Sandh Lyckås, f.hemmansäg. Gustav Nilsson, Wickenstorp, f. kyrkovaktmästaren Gustav Edström, Edet, major Arne Horste, Förenäs, f.hemmansäg. Robert Johansson, Förenäs, nämndeman Aldor Johansson, Äspenäs, samt nämndeman Eric Johansson, Kolstorp.

Hembygdssektionens första arbete blev att inköpa 16 blad av den ekonomiska kartan, som sammanfogades till en karta 2 x 2 meter, vilken är uppsatt i Wickenstorps skola. Därefter gjordes en torpinventering ring och ca 125 skyltar med namn och data sattes upp vid ruiner efter rivna torp och backstugor. Vidare har upprättats ett fotoarkiv med ca 900 bilder av yngre och äldre edshultsbor i helg och vardag. De inlånade korten har avfotograferats av Sven Olof Nilsson, Vetlanda. År 1974 gjorde Gustav Nilsson en utredning över befolkningsutvecklingen i Edshult, varvid åren 1874 och 1974 jämfördes. Resultatet visas på två kartor i färg över Edshult med alla invånare markerade med kartnålar i olika färger. Befolkningen har gått ned från 870 till 242 på 100 år.

Torpinventeringen skedde som nämnts 1970 och baserar sig på uppgifter som till största delen är hämtade ur Edshults församlingsböcker. Även enskilda och stoff ur den muntliga traditionen har bidragit till att göra detta register så komplett som möjligt. Vad det gäller de personer som varit bosatta på berörda torp eller backstugor har det varit omöjligt att kunna få med alla, varför vi har måst inskränka oss till att ta med endast något namn på innehavare. Tiden har ej medgett vidare forskning.

I samband med torpinventeringen, till vilken materialet är samlat och uppställt av Tore Sandh, Lyckås, utkom en spritduplicerad upplaga av en s.k.torpkatalog. Då denna färg har haft benägenhet att blekna, föreligger densamma nu i svart tryck i denna andra upplaga.

Källmaterialet redovisas på nästa sida efter detta förord. Efter torpkatalogen kommer en emigrantjournal, baserad på en utredning, gjord av Tore Sandh angående emigrationen från Edshult under åren 1857-1926.

Tredje delen omfattar en lantbrukskrönika och jämförelser av priser och arbetslöner vid olika tidpunkter, några gamla nyheter ur tidningar samt anteckningar om ägare och brukare av alla gårdar i Edshult under åren 1871 -1975. Denna krönika har skrivits av Gustav Nilsson.

Länsmuseet i Jönköping planerar en utredning och sammanställning om missions-och nykterhetsverksamheten i länet. I Eksjö kommun är folkskollärare Ingemar Ingeström, Ingatorp utsedd att samordna dessa uppgifter. På dennes begäran har G.Nilsson under hösten 1974 gjort en utredning om den fria andliga verksamheten i Edshult från mitten av 1800­talet och framåt. Denna utredning återfinnes sist i denna samling av material.

är detta enkla arbete om EDSHULT i GÅNGEN TID föreligger färdigt och härmed tillägnas Edshults församlingsbor och övriga intresserade är det vår förhoppning att detsamma skall bjuda på åtskilligt av intresse. Vi vill tacka alla som bidragit med uppgifter och samtidigt vill vi framföra vårt tack till ledningen för Withalaskolan, Vetlanda, som välvilligt ställt skolans maskiner för duplicering till förfogande, likaså för att vi under sport- och påsklovsveckorna fick disponera en skolsal för vårt arbete.

Ämneslärare Sven Olof Nilsson, Vetlanda har utfört dupliceringsarbetet och medverkat vid sammansättningen. Hembygdssektionen ber även att få framföra sitt tack till kontorist Ingrid Carlsson, Vetlanda, som skrivit ut stencilerna från handskrivna manuskript samt till ämneslärare Nils Bergström, Vetlanda som svarat för illustrationen på omslaget.

På grund av de höga papperspriserna, moms etc. är framställningskostnaderna ca 7 kr per häfte, och då vårt anslag är otillräckligt kan vi tyvärr inte dela ut dessa exemplar gratis, vilket vi gjorde med den första s.k. torpkatalogen.

Dupliceringen omfattar ca 35 000 blad, och om något svårare fel i trycket förekommer kan utbyte ske hos undertecknade, som även svarar för försäljningen.

 

Lyckås och Wickenstorp i april 1975 Hembygdssektionens arbetsutskott

Tore Sandh  
Gustav Nilsson