Bygdehistoriskt Kulturblad

Nr2
April 1999

Lite mera MISSIONSHISTORIA från 1850-talets Edshult

Av Tore Sandh

I förra numret av "Backspegein" skildrades i allmänna ordalag den fria andliga verksamhetens början i Edshult sett från ett något vidare perspektiv. Detta mot bakgrund av Stallarps Missionshus 80-årsjubileum 1999.

Folket som bodde i Edshult på 1840-50 talet tycks ha haft en okuvlig vilja och önskan att ha eget inflytande över sina gudstjänster och religiösa sammankomster. Detta hade troligen delvis sin förklaring i hur de behandlats tidigare av den mycket stränge, auktoritäre och dominante kyrkoherden sedermera prosten Carl Gabriel Erdeman i samband med bygget av den nya kyrkan pa 1830-talet. Erdeman genomdrev också trots många sockenbors protester med stod av några "högreståndspersoner" i socknen rivningen av Edshults gamla kyrka där förutom virket, målade brädor och inventarierna skandalöst auktionerades bort. Auktionen höls 1838 med Isac Magnus Petersson från Håkarp som auktionist. Prosten Erdeman ägde själv en av gårdarna i Omberg och hade därför närkontakt och bra "kontroll" på sockenborna.

Folket förhindrades effektivt till egna gudstjänstinitiativ av det s.k. konventikelplakatet som gav prästerskapet "ensamrätt" med lagligt stöd. Genom konventikelplakatet förbjöds sammankomster i enskilda hus "av kände och okände, få eller flera under förevändning att bruka sin andakt och gudstjänst". Hållande av olovlig sammankomst straffades 1:a och 2:a gången med böter eller fängelse, 3:e gången med landsförvisning och deltagande däri med böter. Till och med år 1860 var passtvång obligatoriskt även för inrikes resor.

Konventikelplakatet upphävdes emellertid 26 oktober 1858. Att detta beslut var efterlängtat kan man första eftersom det förut utestängt all lekmannaförkunnelse. Redan under första halvåret 1858 tycks Edshultsborna legat i "startgropama" för att bilda en missionsförening som omfattade hela socknen. Det kan noteras att Edshult då hade en befolkning på omkring 1000 personer. Ett visst moraliskt stod tycks Edshultsborna ha haft av dåvarande komministern Anders Erik Fröström som bodde i komministerbostallet Skrikebo i Hult. Fröström hade en liberal och mänsklig syn på kristendomens utövande och tycks ha stått paådet enkla folkets sida. Han var själv född och uppvuxen under fattiga förhållanden i ett sjömanshem i Västervik.

I kassaboken för "Inkomster och Utgifter till den "inre Missionen i Edshult" finns de år 1858 utarbetade stadgarna för Edshults nybildade missionsförening inskrivna. Dessa har bl a en varm och innerlig omtanke för de fattiga i socknen samt om barnen med väl genomtänkta planer om söndagsskolor osv. Stadgetexten ar tolkad och renskriven av undertecknad och återges har med sin ålderdomliga stavning och sitt lokala dialektspråk:

I HERRANS och Frälsarens Jesu Kristi Namn: Hafva vi underteknade öfverenskommit att innom denna ort bilda ett såkallat Bibel- och Missionssälskap i enlighet mad föjande grundsatser.

§ 1.

Wi samlas en gång i hvarje månad för att uppbygga oss sjelfva på var aldraheligaste tro, medelst Bön och Guds ords betraktande. Harvid skola vi söka uppmuntra hvarandra till tro, Kärlek och goda gerningar, så att vi måtte blifva Såsom ett hjerta och en Sjel i Herranom och varda såsom ljusens barn var Frälsare till allt velbehag.

§ 2.

Wi vilja sprida Bibelordet och Christeliga skrifter, der behofvet påkallar dem. Då dessa skrifter kostnadsfritt utdelas till de fattiga Yppas alltid ett tjenligt tillfälle att mäddela några goda lärdommar huru böckerna böra brukas.

§ 3.

Det skall blifva var endräktiga och Kärleksfulla sträfvan att inrätta Söndags skola innom smärre distrikt, om möjerligt voro innom hvarje bylag, på dät sätt, att någon omvänd och troende Christen samlar omkring sig byens eller samhällets yngre barn hvarje Söndags eftermiddag, för att enfaldigt undervisa dem i Salighetsläran. Härvid begagnas den H: Skrift såsom lärobok, då barnen i sin ordning uppläser några verser, och dessa förklaras af läraren på dät aldraenklaste Sätt genom framställande af korta frågor öfver dät lästa innehållet mäd en hjertelig tillämpning och Slutbön. Om barnen efterhand erhålla några Småskrifter till skänk, så uppmuntras de till fortsatt skolgång. Om skoloma ordnas och ledas mäd visdom och kärlek, så kunna de vinna mycket förtroende, sprida mycken välsignelse både öfver föraldrar och barn. På dem läger sälskapet Såleders den sorgfälligaste vigt för att vinna de högsta förhoppningar, nemligen dät uppväxande Släktets.

§ 4.

Wi vinlägga oss om den inre Missionens framgång genom trogen bön och förbön, genom kärleksfull endräktig samverkan, genom att fostra barn och understödja kristeligt sinnade ynglingar, hvilka befinnes tjenliga till något Läroembete. Wi söka äfven beframja kringresande lärares verksamhet, Såvida de äro rättsinnige, och stödja sin lärdom på Bibelordets osvikeliga grund och tillhöra vår Luterska kyrkas bekännelse.
Så fort sig göra låter vilja vi antaga en Kolpotör, eller extra skollärare som i sälskapets tjenst undervisar barnen, och i öfrikt verkar för Guds rikes utbredande och befrämjande innom denna ort på dät sälskapet finner lämpligast, Samt äfvenledes andakten vid månadssammanträderna.

§ 5

Hvarje mädlem innom Sälskapet ärlägger en bestämd årsafgift t.ex. en bätre bemedlande minst 3 Rd. (Riksdaler riksmynt) den mindre derunder t.ex. 1. a 2. Rd. och den minst bemedlade 25. a 50 öre alt rmt (riksmynt) hvarunder ingen lemnas inträde i föreningen, mäd undantag af fattiga hvilka efter sällskapets bepröfande kunna få ingå utan någon avgift.

§ 6

De samlade medlen anvendas, till inköp af Böcker och skrefter kresterliga, hvilka dels utlånas och dels bortskänkas, och till barmhertighetsverk, till sjuka och fattiga krestnas hjelp, till årslön åt sälskapets Skollärare, till ut- och inländska missjonen, altefter som sälskapet derom bestämmer vid årssammankomster Som hållas i början af December månad, då äfven årsafgiften eriägges.

§ 7

Innom Sälskapet väljes en Ordförande hälst en kresteligt sinnad predikant eller Skollärare, samt en Secreterare, som har uppsigt öfver Boksamlingen, förer Cassans räkenskaper och förvaltar Cassan.


Tore Sandh 0381-420 27
Thomas Sandh 0383-169 92